Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 05/2019 Wypowiedzenie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Voicetel Communications Spółka Akcyjna

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wypowiedzeniu w dniu 29 maja 2019 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018, zawartej z biegłym rewidentem, firmą Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 137 D/5 („Umowa”), ze skutkiem natychmiastowym.
Wypowiedzenie Umowy zostało dokonane w oparciu o uzasadnioną podstawę w rozumieniu przepisu art. 66 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) (dalej „Ustawa”), wobec niedokonania wydania Spółce raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., we wskazanym w Umowie terminie (tj. nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy). .
Jednocześnie Zarząd pragnie zaznaczyć, że w okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły przypadki w zakresie różnic poglądów pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dnia 29 maja 2019 r. wpłynęła do spółki informacja o rozwiązaniu (odstąpieniu) Umowy przez Gdańską Grupa Audytorów Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 137 D/5powołująca się na art. 66 ust. 7, pkt 1 Ustawy, w nawiązaniu do Krajowego Standardu Badania 580 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 580 (Pisemne oświadczenia), par. 16.
Zarząd informuje, że ww. informacja wpłynęła drogą mailową, bez stosownych podpisów.
Zarząd informuje, że w najbliższych dniach Rada Nadzorcza Spółki dokona wyboru nowego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o czym Spółka poinformuje raportem EBI.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu