ESPI 27/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. – informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie – “Emitent” -, “Spółka”, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – “Ustawa” – inforumuje, iż w dniu 23.11.2020 r. otrzymał od akcjonariusza spółki TM Sp. z o.o. SK – “Akcjonariusz” zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. W zawiadomienie poinformowano, iż w wyniku transakcji zawartej w dniu 25.08.2020 r. zwiekszył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów oraz według stanu na dzień 23.11.2020 r. posiada 70.060 akcji Emitenta, stanowiących 5,268% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 70.060 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i reprezentujących 5,268 ogólnej liczby głosów.
W załączeniu do raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu