ESPI 26/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:

Zarząd VEE S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_ informuje, że w dniu 17.11.2020 r. otrzymał od Pana Bogusława Marczaka _”Akcjonariusz”_ zawiadomienie o spadku poniżej progu 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
W zawiadomieniu poinformowano, iż Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 9 listopada 2020 r. zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów oraz według stanu na dzień 10 listopada 2020 r. posiada 66.496 akcji Emitenta stanowiących 4,9996% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 66.496 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i reprezentujących 4,9996% ogólnej liczby głosów. Przed zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 66.550 akcji Spółki, co stanowiło 5,0037% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5,0037% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.W załączeniu do raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu