fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 25/2017 Informacja od akcjonariusza o podpisaniu umowy z firmą inwestycyjną w związku z rozważaną transakcją na akcjach Voicetel Communications S.A.

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 14.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki – Voicetel Investments Sp. z o.o. _dalej Akcjonariusz_ umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. dalej DM Navigator, której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży do 150.000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Voicetel Communications S.A., niewprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect dalej Transakcja. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, Transakcja może zostać zrealizowana z udziałem wybranych inwestorów w terminie do 31 grudnia 2017 r., w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.
Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Transakcji lub jej poszczególnych transz, jak również do zmiany liczby sprzedawanych akcji w ramach Transakcji.
Intencją Akcjonariusza i Spółki jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym GPW NewConnect akcji Spółki będących przedmiotem Transakcji lub większej liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego.
Akcjonariusz zaznacza, że jego intencją jest wykorzystanie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na sfinansowanie bieżących, dynamicznych planów rozwojowych Spółki poprzez jej dokapitalizowanie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu