ESPI 21/2020 Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki

Treść Raportu:

Zarząd spółki Vee SA, dawniej Voicetel Communications SA z siedzibą w Warszawie, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął dziś informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 16 września 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 11/2020.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany nazwy Spółki z Voicetel Communications SA na Vee SA.
Zarząd jednocześnie zaznacza, że zmiana nazwy Spółki stanowi kolejny element realizacji strategii na lata 2019-2022, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 22/2019.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu