Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 18/2017 Korekta wyniku finansowego Voicetel Communications S.A. za 2016 r.

Treść Raportu:

Zarząd Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. powziął informację o zmianie – w porównaniu do danych opublikowanych w raporcie rocznym za 2016 r. _raport EBI nr 8/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r._ – wyniku finansowego wypracowanego przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową w 2016 r. Zysk netto Emitenta w 2016 r. wyniósł 3.958.437,17 zł, a jego Grupy Kapitałowej 3.835.292,05 zł, wobec podanej w raporcie nr 8/2017 kwoty jednostkowej 3.964.970,32 zł i skonsolidowanej 3.841.825,20 zł. Kwoty zostaną poddane opinii biegłego rewidenta.
Powyższe jest konsekwencją doprecyzowania przez Emitenta, że ponoszone nakłady uznane wcześniej jako środek trwały w budowie, służą pracom rozwojowym i powinny być zakwalifikowane jako koszty pośrednie wykazane w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych i potrącalne w dacie ich poniesienia. W wyniku zmiany skorygowano podatek dochodowy za poprzednie okresy sprawozdawcze i utworzono rezerwę na podatek odroczony, co wpłynęło na zmianę sumy bilansowej i kapitału własnego.
Przedmiotowa decyzja może mieć wpływ na inne pozycje sprawozdania finansowego za 2016 r.
W związku z powyższym Emitent opublikuje w najbliższych dniach korektę raportu rocznego, zawierającą dokonane zmiany.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu