ESPI 16/2020 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, lipiec 2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w lipcu 2020 r. wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations_, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez voiceboty Spółki na rzecz klientów biznesowych wyniósł 175 tys. minut. Łącznie w H1 2020 r. średnia MPC dla Spółki wyniosła tym samym 145,6 tys. minut, co oznacza wzrost w lipcu relacji do średniej z H1 2020 r. o 20 %. Dla porównania, w czerwcu 2020 r. MPC dla spółki wyniósł 207,3 tys. minut. Spółka zaznacza przy tym, że zanotowała wzrosty liczby rozmów na większości trwających projektów. Natomiast spadek liczby procesowanych minut miesiąc do miesiąca wynika głównie z wdrożenia technologii optymalizującej efektywność realizacji masowych kampanii typu outbound i pozwalającej klientom na osiągnięcie analogicznych efektów biznesowych przy mniejszym zaangażowaniu infrastruktury i mocy obliczeniowej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy voicebotów realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z voicebotem. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% _w górę lub w dół_ od raportowanego wskaźnika MPC. W 2019 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 51,6% całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje _z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu