ESPI 11/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 30.06.2022 r.

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku i posiadających co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Vee Ventures sp. z o.o. – 631.751 głosów, co stanowiło 83,01% głosów na NWZ oraz 47,50% ogólnej liczby głosów;
TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – 87.994 głosów, co stanowiło 11,56% głosów na NWZ oraz 6,62% ogólnej liczby głosów;
Aleksander Sobina – 41.333 głosów, co stanowiło 5,43% głosów na NWZ oraz 3,11% ogólnej liczby głosów.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

do uzu