Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 11/2017 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A Spółki Voicetel Communications S.A.

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie emisji obligacji serii A _dalej Obligacji_ w liczbie do 4.000 _czterech tysięcy_ sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda. Obligacje wyemitowane zostaną jako zwykłe, na okaziciela.
Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2_ Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej _w stosunku rocznym_ wynoszącej 8,50%.
Celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżących potrzeb wynikających z rozwoju prowadzonej przez Emitenta działalności.
Obligacje serii A nie będą miały formy dokumentu i będą denominowane w złotych polskich. Dniem wykupu Obligacji będzie 15 października 2018 roku.
Obligacje serii A wyemitowane zostaną jako zabezpieczone poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1_ zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w liczbie 77.146 _siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści sześć_ sztuk, posiadanych przez Oreades Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Banderii 4/285,
2_ poręczenia do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 100% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji rozumianego jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 kodeksu cywilnego, tj. na rzecz obligatariuszy zawarta przez poręczyciela Dawida Wójcickiego, Prezesa Zarządu Emitenta z Emitentem.
Emitent nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu na Catalyst.
Podstawowe dane dotyczące emisji obligacji serii A:
a_ cena emisyjna – 1.000 _jeden tysiąc_ złotych za sztukę obligacji,
b_ termin zamknięcia subskrypcji – 12 kwietnia 2017 r.,
c_ dzień emisji – 13 kwietnia 2017 r.,
d_ dzień przydziału – 13 kwietnia 2017 r.,
e_ dzień wykupu – 15 października 2018 r.,
f_ próg emisji – nie określono.
O przydziale obligacji serii A Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu