Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 09/2023 Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. – zmiana udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie dalej “Spółka”, zawiadamia, iż w dniu 31 maja 2023 r. uzyskał informację od akcjonariusza Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zgodnie z którym akcjonariusz: Vee Ventures sp. z o.o zmniejszył swój udział poniżej 50% ogólnej liczby głosów, zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, oraz zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w Vee o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu przedmiotowych transakcji Vee Ventures sp. z o.o. posiada bezpośrednio 798.001 siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jeden_ sztuk akcji Spółki, co stanowi wysokość 48,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 798.001 siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jeden głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 48,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu