ESPI 05/2019 Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 05 marca 2019 r. zawarł umowę pożyczki z Voicetel Investments sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta posiadającym 905.180 akcji Spółki dających 905.180 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz stanowiących 80,81% kapitału zakładowego Spółki.
Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 625.000,00 zł. Odsetki od zaciągniętej pożyczki wynoszą 5% w skali roku i będą płatne jednorazowo wraz ze zwrotem sumy głównej. Termin spłaty pożyczki to 31.12.2020 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu