ESPI 02/2021 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, styczeń 2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee SA _“Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w styczniu 2021 r. wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations_, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 193,2 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w relacji do grudnia 2020 r. o 7 proc. a do średniej z 2020 r. o blisko 16 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w 2020 r. wyniosła 166,7 tys. minut. Spółka zaznacza przy tym, że styczniowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut _od 10 do 30 proc._ z trwających projektów dla m.in. firm z branż ubezpieczeniowej, bankowej i medycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% _w górę lub w dół_ od raportowanego wskaźnika MPC. W 2020 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje _z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu