Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 14 listopada 2023 r. raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. (raport EBI nr 11/2023; „Raport Okresowy”), z przyczyn technicznych, wystąpiła omyłka w:
1.

Prezentacji struktury grupy kapitałowej zamieszczonej na stronie nr 23 Raportu Okresowego. W opisie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej omyłkowo wskazano, że na dzień publikacji raportu Spółka posiada dwie jednostki zależne – Vee Center sp. z o.o. oraz Vee Care sp. z o.o, w których posiada po 100% udziałów.
Spółka informuje, że prawidłową informacją jest, że na dzień publikacji Raportu Okresowego, Spółka posiada trzy jednostki zależne: Vee Center sp. z o.o., Vee Care sp. z o.o. oraz Vee Mobile sp. z o.o. i w każdej z nich posiada po 100% udziałów;
2.

Brzmieniu nagłówka znajdującego się na stronie nr 28 Raportu Okresowego „Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2023 r.”.
Spółka informuje, że prawidłowe brzmienie wskazanego nagłówka to: „Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2023 r.”;
3.

Prezentacji skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych na stronach nr 45-49 Raportu Okresowego. Przedmiotowa korekta wynika z omyłkowego ujęcia w tabelach obrazujących skonsolidowany bilans Grupy Vee wartości obejmujących II kwartał 2023 r.
Spółka informuje, że w tabelach tych powinny zostać zamieszczone dane obejmujące III kwartał 2023 r.
Zarząd informuje, że pozostałe dane zawarte w Raporcie Okresowym nie uległy zmianie.
W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której określiło liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji w liczbie 7 osób.
Jednocześnie, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji, w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania trzech nowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Moniki Natalii Walewskiej, Pani Anny Rogowskiej oraz Pana Krzysztofa Stepokura. Termin upływu bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowych Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2023 r. raportem bieżącym 6/2023) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2023 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. otrzymał pisemną rezygnację Pani Sylwii Koselskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2023 r. Według oświadczenia Pani Sylwii Koselskiej, powodem rezygnacji są sprawy osobiste.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 12:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1.

Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2.

Treść ogłoszenia ZWZA
3.

Projekty Uchwał ZWZA
4.

[Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
5.

[Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
6.

[Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
7.

[Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
8.

[Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Aleksandra Sobina, którego kadencja upłynie z końcem roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r., zaś mandat wygaśnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2025 r.
Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej. Pan Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, współzałożyciel kancelarii Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni, partner do 2021 r., obecnie działa jako of counsel.
Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi, zajmując się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych.
Ukończył studium doradców podatkowych w 1995 roku oraz w 1998 roku egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Przebieg kariery zawodowej:

  • w okresie sierpień 1994 r. do kwiecień 1999 r. zatrudniony w DM Penetrator S.A. jako analityk papierów wartościowych,
  • w okresie październik 1997 r. do grudzień 2021 r. wspólnik kancelarii prawniczej Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku,
  • w okresie od maj 2012 r. do listopad 2013 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Madman Theory Games S.A. w Gdyni,
  • w okresie wrzesień 2020 r. do czerwiec 2021 r. członek Rady Nadzorczej AIXON lnvestment Management sp. z o.o. w Poznaniu,
  • w okresie czerwiec 2020 do 1 czerwca 2023 r. członek Rady Nadzorczej VEE S.A. w Warszawie,
  • w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Eurotel S.A. w Gdańsku.
Pan Aleksander Sobina w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Nowy Wiceprezes Zarządu w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było podmiotów, w których Pan Aleksander Sobina pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, które to podmioty dotyczyłaby upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Pan Aleksander Sobina nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nowo powołany Wiceprezes Zarządu nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
1.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022
roku – 14 lutego 2023 r.
2.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023
roku – 15 maja 2023 r.
3.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023
roku – 14 sierpnia 2023 r.
4.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023
roku – 14 listopada 2023 r.
5.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 r.
Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa Prawna:
§ 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu