fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2024 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2024 r. raportem bieżącym 6/2024) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2024 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

1.

Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2.

Treść ogłoszenia ZWZA
3.

Projekty Uchwał ZWZA
4.

Sprawozdanie z działalności RN za 2023 rok
5.

[Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
6.

[Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
7.

[Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
8.

[Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
9.

[Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:
1.

jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – data publikacji: 14 lutego 2024 r.
2.

jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – data publikacji: 15 maja 2024 r.
3.

jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – data publikacji: 14 sierpnia 2024 r.
4.

jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – data publikacji: 14 listopada 2024 r.
5.

jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – data publikacji: 29 maja 2024 r.
Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa Prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd VEE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 grudnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 1390/2023 w sprawie upomnienia Spółki, w związku z nieterminowym przekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2023. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 14 listopada 2023 r. raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. (raport EBI nr 11/2023; „Raport Okresowy”), z przyczyn technicznych, wystąpiła omyłka w:
1.

Prezentacji struktury grupy kapitałowej zamieszczonej na stronie nr 23 Raportu Okresowego. W opisie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej omyłkowo wskazano, że na dzień publikacji raportu Spółka posiada dwie jednostki zależne – Vee Center sp. z o.o. oraz Vee Care sp. z o.o, w których posiada po 100% udziałów.

Spółka informuje, że prawidłową informacją jest, że na dzień publikacji Raportu Okresowego, Spółka posiada trzy jednostki zależne: Vee Center sp. z o.o., Vee Care sp. z o.o. oraz Vee Mobile sp. z o.o. i w każdej z nich posiada po 100% udziałów;
2.

Brzmieniu nagłówka znajdującego się na stronie nr 28 Raportu Okresowego „Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2023 r.”.

Spółka informuje, że prawidłowe brzmienie wskazanego nagłówka to: „Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2023 r.”;
3.

Prezentacji skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych na stronach nr 45-49 Raportu Okresowego. Przedmiotowa korekta wynika z omyłkowego ujęcia w tabelach obrazujących skonsolidowany bilans Grupy Vee wartości obejmujących II kwartał 2023 r.

Spółka informuje, że w tabelach tych powinny zostać zamieszczone dane obejmujące III kwartał 2023 r.
Zarząd informuje, że pozostałe dane zawarte w Raporcie Okresowym nie uległy zmianie.
W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której określiło liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji w liczbie 7 osób.
Jednocześnie, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji, w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania trzech nowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Moniki Natalii Walewskiej, Pani Anny Rogowskiej oraz Pana Krzysztofa Stepokura. Termin upływu bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowych Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2023 r. raportem bieżącym 6/2023) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2023 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. otrzymał pisemną rezygnację Pani Sylwii Koselskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2023 r. Według oświadczenia Pani Sylwii Koselskiej, powodem rezygnacji są sprawy osobiste.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 12:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1.

Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2.

Treść ogłoszenia ZWZA
3.

Projekty Uchwał ZWZA
4.

[Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
5.

[Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
6.

[Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
7.

[Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
8.

[Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu