Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. dalej „Spółka”, zawiadamia, iż w dniu 15 listopada 2023 r. uzyskał informację od akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm., zgodnie z którym akcjonariusz zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w październiku 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,7 tys. na dzień roboczy 609,0 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 16,8 tys. na dzień roboczy 369,0 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w październiku 2023 r. zmalała w stosunku do września 2023 r. o 3,89% w dniu roboczym oraz wzrosła o 0,69% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w październiku 2023 r. zmalał w stosunku do września 2023 r. o 3,75% w dniu roboczym oraz wzrósł o 0,83% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że październikowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, we wrześniu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 28,8 tys. na dzień roboczy 604,8 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,4 tys. na dzień roboczy 365,9 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee we wrześniu 2023 r. wzrosła w stosunku do sierpnia 2023 r. o 3,70% w dniu roboczym oraz zmalała o 1,01% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty we wrześniu 2023 r. zmalał w stosunku do sierpnia 2023 r. o 1,46% w dniu roboczym oraz o 5,94% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że wrześniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
IIIQ 2023 roku przyniósł Spółce dwa rekordowe wyniki:
1.

Wzrost liczby rekordów w stosunku do najlepszego, IIQ 2023 roku – o 2,44% na dzień roboczy 7,47% w całym kwartale.
2.

Wzrost wskaźnika MPC w stosunku do najlepszego, IIIQ 2022 roku – o 5,88% na dzień roboczy 4,25% w całym kwartale.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w sierpniu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,8 tys. na dzień roboczy 611,0 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,7 tys. na dzień roboczy 389,1 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w sierpniu 2023 r. zmalała w stosunku do lipca 2023 r. o 7,53% w dniu roboczym oraz o 3,13% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w sierpniu 2023 r. również zmalał w stosunku do lipca 2023 r. o 6,37% w dniu roboczym oraz o 1,92% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że sierpniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka” lub “Emitent”przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1.

Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – posiadająca 465.501 akcji Spółki uprawniających do 465.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 91,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 28% ogólnej liczby głosów Spółki;
2.

Aleksander Sobina – posiadający 43.000 akcji Spółki uprawniających do 43.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 2,59% ogólnej liczby głosów Spółki.
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w lipcu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 30,0 tys. na dzień roboczy 630,7 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 18,9 tys. na dzień roboczy 396,7 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w lipcu 2023 r. wzrosła w stosunku do czerwca 2023 r. o 0,24% w dniu roboczym oraz o 0,24% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w lipcu 2023 r. również wzrósł w stosunku do czerwca 2023 r. o 5,68% w dniu roboczym oraz o 5,68% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że lipcowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Spółka podaje, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w czerwcu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 30,0 tys. na dzień roboczy 630,0 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,9 tys. na dzień roboczy 375,4 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w czerwcu 2023 r. wzrosła w stosunku do maja 2023 r. o 9,72% w dniu roboczym oraz o 9,72% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w czerwcu 2023 r. również wzrósł w stosunku do maja 2023 r. o 1,15% w dniu roboczym oraz o 1,15% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że czerwcowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Spółka podaje, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej “Spółka” – informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zawiadomienie o dokonaniu w dniu 14 czerwca 2023 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki Vee Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0001041893.
Spółka posiada całość udziałów w kapitale zakładowym nowo rejestrowanego podmiotu.
Utworzenie Vee Mobile Sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii na lata 2023/2025, o której przyjęciu Spółka informowała raportem nr 6/2023 nadanym w systemie ESPI.Powstanie Vee Mobile Sp. z o.o. związane jest z realizacją strategii polegającej na wydzieleniu operacji oraz zadań w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów dla segmentu klientów indywidualnych punkt III.3 Strategii. Projekty dla segmentu masowego klienta indywidualnego będą zgodnie z planem Spółki stanowić kluczowy element oferty nowego podmiotu. W ramach zewnętrznego podmiotu realizowane będą działania wynikające z konieczności spełnienia określonych wymogów formalnoprawnych, konieczności realizacji określonych prac integracyjnych i przystąpienia do umów stricte związanych z nowym kanałem dystrybucji rozwiązań Grupy Vee. Koordynacja działań sprzedażowych w ramach nowego kanału umożliwi ułatwienie analizy finansowej tego segmentu działalności oraz realizację potencjalnych inwestycji przez podmioty zewnętrzne we wskazany powyżej obszar działalności. Spółka szacuje, że Vee Mobile Sp. z o.o. rozpocznie działalność operacyjną jeszcze w tym roku, ale wpływ na skonsolidowane wyniki Spółki powinien być widoczny począwszy od 2024 r.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w maju 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,3 tys. na dzień roboczy 573,5 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, osiągnął rekordowy, w historii Spółki, wynik na dzień roboczy – 17,7 tys. minut 371,1 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w maju 2023 r. wzrosła w stosunku do kwietnia 2023 r. o 0,66% w dniu roboczym oraz o 11,26% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w maju 2023 r. również wzrósł w stosunku do kwietnia 2023 r. o 7,91% w dniu roboczym oraz o 19,27% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że majowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu