ESPI 24/2019 Korekta raportu ESPi nr 21/2019 Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications Sp. z o.o. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raport ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 6 grudnia 2019 roku, został błędnie oznaczony nr 21/2019 pomimo, iż zgodnie z kolejnością numeracji powinien być oznaczony nr 22/2019. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 21/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 22/2019. W pozostałym zakresie treść raportu ESPI pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu