FAQKontakt

Polityka prywatności
Vee Care sp. z o.o. oraz Vee S.AAdministratorem danych osobowych jest:

Vee S.A,
00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 87
oraz spółki zależne, tj. Vee Care Sp. z o.o. oraz Vee Center Sp. z o.o.Źródła danych:

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie za pośrednictwem wypełnionego przez Ciebie formularza na stronie vee.ai/suite.

Dane Twoich pacjentów otrzymaliśmy od Ciebie za pośrednictwem Aplikacji dostępnej na stronie suite.vee.ai.Cele przetwarzania danych:


Obsługa Klienta:

Jeśli skontaktujesz się w sprawie zakupu lub oferty usługi Vee Health Suite, poprosimy Cię o podanie co najmniej następujących danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę/zapytanie:

imię i nazwisko oraz adres/adres e-mail/telefon Jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacji), możemy dodatkowo prosić Cię o podanie innych niezbędnych danych do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacja) nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Formularz kontaktowy:

Jeśli chcesz skontaktować się z nami przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych, poprosimy o podanie co najmniej następujących danych osobowych: imię i nazwisko , adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie (i ich ew. realizacji), możemy dodatkowo wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych do udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę/zapytanie nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Dane gromadzone przez stronę internetową i urządzenia mobilne:

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi użytkownikom strony internetowej albo stanowi uzasadniony interes Vee lub podmiotów trzecich (np. zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, zapewnienie bezpieczeństwa innych użytkowników strony, internetowej, marketing bezpośredni, w tym profilowanie itp.), Vee jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników korzystających ze strony internetowej Vee.

Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, przeglądane na stronie internetowej Vee, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i wykorzystywanych systemów.

Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze stron internetowych vee.ai/suite oraz suite.vee.ai.

Przetwarzanie powyższych danych może obejmować profilowanie. Profilowanie nie zwiększa liczby wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów na naszej stronie internetowej, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej dostosowane do twoich potrzeb.Dane gromadzone poprzez technologię opartą o fingerprinting cyfrowy:

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest niezbędne do działania strony internetowej Vee. W tym celu Vee może pozyskiwać i rejestrować dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników korzystających ze strony internetowej, obejmujące w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki użytkownika oraz informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej.Podstawy prawne przetwarzania danych:


Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO] dotyczy w szczególności:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością,
 • prawnie uzasadnionego interesu Vee (jako administratora) [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], co obejmuje w szczególności prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub towarów oraz usług i/lub towarów osób trzecich,
 • kontaktowania się z użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne i dopuszczalne kanały komunikacji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną oraz przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
 • przeprowadzania ankiet, badań i analiz Vee (między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających),
 • monitorowania aktywności Klientów oraz zarządzanie ruchem na stronie,
 • obrony/dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych,
 • zapewnienia rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Zasady przetwarzania danych:

Przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania.

Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.Udostępnianie danych osobowych:

Nie sprzedajemy danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w zapewnieniu Ci obsługi, firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, itp.

Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane mogą zostać Twoje dane:


Nasi Pracownicy:

Dostęp do danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.


Dostawcy usług informatycznych i technicznych:

Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.


Dostawcy usług marketingowych:

Dostęp do odpowiednich danych (uwzględniając udzielone przez Klientów zgody) mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi o charakterze marketingowym.


Dostawcy innych usług:

Dostęp do danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.).


Miejsce przechowywania danych osobowych:

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO.


Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania przez Vee Care sp. z o.o. oraz Vee SA, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń [art. 118 k.c.] oraz uzasadniony czas po ich upływie oraz przepisy podatkowe).

Vee Care sp. z o.o. oraz Vee SA mogą poddać animizacji przechowywanych danych dla celów statystycznych i analitycznych.

W przypadku toczącego się postępowania przed sądem/organem dot. roszczeń/podatków itp., dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania oraz przez uzasadniony okres po jego upływie.


Twoje prawa:


Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo dostępu do danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych:

Masz prawo żądać, żeby Vee ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Vee sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie danych przez Vee jest niezgodne z prawem.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo żądać, żeby Vee ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Vee sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie danych przez Vee jest niezgodne z prawem.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych:

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz, lecz na przyszłość).

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo do przenoszenia danych:

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że Vee przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na wskazany na stronach adres mailowy. . Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

© 2023 by Vee S.A